Gallery Fair Practice Code (NEDERLANDS)

Sinds 2021 is de Fair Practice Code een vaste voorwaarde voor het deel van de cultuursector dat met publieke middelen wordt ondersteund. Op verschillende manieren draagt het Mondriaan Fonds bij aan de galeriesector. Het fonds vindt het daarom belangrijk dat de principes uit de Fair Practice Code ook in de galeriesector vanzelfsprekend zijn. Per 1 juli 2023 wordt voor galeries die de KunstKoop willen aanbieden of een bijdrage willen ontvangen voor een buitenlandse kunstbeurs de Gallery Fair Practice Code een vaste voorwaarde. Voor hen geldt; pas toe én leg uit. De galeries worden geacht de code integraal op een zichtbare plek op hun website te publiceren, met de verklaring dat ze de code onderschrijven.

De code

 1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.
 2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.
 3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.
 4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.
 5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).
 6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.
 7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.
 8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.
 9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

* Bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden verkregen

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Gallery Fair Practice Code (ENGLISH)

The gallery in question records in writing the relationship between the gallery and the artist, including agreements regarding the duration of the agreement, prices and any applicable discounts. Other matters that may be recorded in this document include: monitoring and evaluation of the agreements, both parties’ targets (e.g. regarding international visibility), the relationship with a second gallery, agreements regarding the settlement of any discounts, regarding commissions from third parties, or the settlement of other expenses such as for transport, photography, insurance or the construction of an exhibition. Model contracts are available on the Dutch Gallery Association (NGA) website.

 

 1. The artist remains the owner of their work until the full amount is paid to the gallery, with the exception of secondary trading. This also applies in the case of gallery bankruptcy or attachment.
 2. The gallery shall transfer the full artist’s share of the sales price agreed with the customer within 60 days following the sale of the artist’s work, and provide the artist with the buyer’s name and address details, and a copy of the invoice.
 3. Unsold artworks in the charge of the gallery must always be returned to the artist within a month, if requested by the artist.
 4. The relationship between galleries may involve competition and rivalry, but in the case of different galleries representing the same artist, the galleries should in all respects remain loyal to the interests of the artist in question. If a gallery exclusively represents an artist, thereby acting as their ‘mother gallery’, and another gallery would like to organise an exhibition with this artist, the involved parties should make written agreements regarding the conditions under which the exhibition can be held (see appendix for a Dutch Gallery Association (NGA) model contract).
 5. The gallery is expected to be professional and competent, and to maintain this professionalism and competence.
 6. The gallery vouches for the authenticity of the work that they are selling.* In the case that a work is adjudged to be fake by a recognised independent party, the customer may return the work to the gallery owner and have the amount paid for the work refunded.
 7. A gallery states the following on their website: their objectives, programme, working method and the artists that they represent.
 8. A gallery is expected to act in accordance with the Fair Practice Code (fairpracticecode.nl), which includes an assurance against inappropriate behaviour at the gallery and elsewhere.


*If desired, certificates of authenticity can be requested from the Dutch Gallery Association (NGA)