https://kochxbos.com/112/records/304/_cache/1600w/903.jpg,https://kochxbos.com/112/records/304/_cache/1200w/903.jpg,https://kochxbos.com/112/records/304/_cache/640w/903.jpg,https://kochxbos.com/112/records/304/_cache/140h/903.jpg,Pepijn vd Nieuwendijk | S De Intellectuelen | 2007 | Oil painting on canvas board | 24 x 30 cm
https://kochxbos.com/112/records/305/_cache/1600w/899.jpg,https://kochxbos.com/112/records/305/_cache/1200w/899.jpg,https://kochxbos.com/112/records/305/_cache/640w/899.jpg,https://kochxbos.com/112/records/305/_cache/140h/899.jpg,Pepijn vd Nieuwendijk | Wederkomst van de Dodo | 2007 | Oil painting | 100 x 70 cm
https://kochxbos.com/112/records/313/_cache/1600w/971.jpg,https://kochxbos.com/112/records/313/_cache/1200w/971.jpg,https://kochxbos.com/112/records/313/_cache/640w/971.jpg,https://kochxbos.com/112/records/313/_cache/140h/971.jpg,Pepijn vd Nieuwendijk | Passie | 2008 | Oil painting | 60 x 60 cm
https://kochxbos.com/112/records/314/_cache/1600w/902.jpg,https://kochxbos.com/112/records/314/_cache/1200w/902.jpg,https://kochxbos.com/112/records/314/_cache/640w/902.jpg,https://kochxbos.com/112/records/314/_cache/140h/902.jpg,Pepijn vd Nieuwendijk | Blauwe vogels | 2008 | Oil painting | 100 x 70 cm
https://kochxbos.com/112/records/315/_cache/1600w/896.jpg,https://kochxbos.com/112/records/315/_cache/1200w/896.jpg,https://kochxbos.com/112/records/315/_cache/640w/896.jpg,https://kochxbos.com/112/records/315/_cache/140h/896.jpg,Pepijn vd Nieuwendijk | De Dame en haar dwerg | 2008 | Ceramic | 150 x 160 cm
https://kochxbos.com/112/records/316/_cache/1600w/905.jpg,https://kochxbos.com/112/records/316/_cache/1200w/905.jpg,https://kochxbos.com/112/records/316/_cache/640w/905.jpg,https://kochxbos.com/112/records/316/_cache/140h/905.jpg,Pepijn vd Nieuwendijk | Lolita Hollandica | 2008 | Oil painting | 100 x 60 cm
https://kochxbos.com/112/records/317/_cache/1600w/898.jpg,https://kochxbos.com/112/records/317/_cache/1200w/898.jpg,https://kochxbos.com/112/records/317/_cache/640w/898.jpg,https://kochxbos.com/112/records/317/_cache/140h/898.jpg,Pepijn vd Nieuwendijk | De harige Jongen | 2008 | Oil painting | 150 x 150 cm
https://kochxbos.com/112/records/318/_cache/1600w/897.jpg,https://kochxbos.com/112/records/318/_cache/1200w/897.jpg,https://kochxbos.com/112/records/318/_cache/640w/897.jpg,https://kochxbos.com/112/records/318/_cache/140h/897.jpg,Pepijn vd Nieuwendijk | Intellectuelen II | 2008 | Oil painting |
https://kochxbos.com/112/records/319/_cache/1600w/900.jpg,https://kochxbos.com/112/records/319/_cache/1200w/900.jpg,https://kochxbos.com/112/records/319/_cache/640w/900.jpg,https://kochxbos.com/112/records/319/_cache/140h/900.jpg,Pepijn vd Nieuwendijk | Intellectuelen III | 2008 | Oil painting |
 

2008

Pepijn vd Nieuwendijk

salon-printemps

2008 Mar 19 - 2008 May 27
salon-printemps